متن آهنگ قاسم فاضلی به غیر جون چه دارم

 

به غیر جون چه دارم به پا رفیق جونی

به دنیا بی رفیقون حرومه زندگونی

به غیر جون چه دارم به پا رفیق جونی

به دنیا بی رفیقون حرومه زندگونی

اگر دنیا دو روزه دو روزه سی ته ایخو

آهنگ قاسم فاضلی به غیر جون چه دارم

ای دنیا اه مو سیره رفیق چی تو ایخو

دنیای بی رفاقت یه جهنم تمومه

اگر رفیق نبوه ای دنیا سیم تمومه

دنیای بی رفاقت یه جهنم تمومه

اگر رفیق نبوه ای دنیا سیم تمومه