به قلب خسته ام دست نزن نزن نزن وای نزن

تو قلب من نشستی قلب منو شکستی

تویی که راستی راستی گفتی منو می خواستی

تو قلب من نشستی قلب منو شکستی

تویی که راستی راستی گفتی منو می خواستی

اخماتو باز کن اخم به چهرت نمیاد