خدا مرگم بده چه لب های پر از خونی

خدا مرگم بده چه موهای پریشونی

خدا مرگم بده چه اوضاعی چه مهمونی

نه فرشی و نه چراغونی و نه سر دارم و نه سامونی