ميفته اينورا مسيرت تو كه هيچوقت تقصيرت نيست

رفتى كه چى پس من چى بیبی پس من چى بیبی

هميشگيم هميشه اين قلب پيشت گير ميمونه

فقط بگو پس من چى بیبی پس من چى بیبی

پس من چى بیبی فقط بگو پس من چى بیبی

منى كه داره رد ميده از وقتى كه رفتى چشم به در ميگه