متن آهنگ الله الله میاید بوی گلاب میاید

 

الله الله میاید بوی گلاب میاید خانه را جارو کنید آقا داماد میاید

الله الله میاید بوی گلاب میاید خانه را جارو کنید شاه آقا داماد میاید

یه شب که بارون اومد یارم لب بوم اومد ، رفتم لبش ببوسم تا صبح لبم خون اومد

الله الله میاید بوی گلاب میاید ، خانه را جارو کنید عروس ما میاید