متن آهنگ علیرضا رحیم پور بچه مازندران 2

 

اونی که مه قلبه مه جانه بچه مازندرانه دلی مره خانه دیوانه بچه مازندرانه

اونی مه روح و روانه بچه مازندرانه

تکِ توی خاورمیانه بچه مازندرانه

جان و جهانه مازندرانه تو دلی منه مه ضربانه مه ناز نازه سر می بازه مازرونی کیجا محرم رازه

اونی که قشنگه میزانه بچه مازندرانه

دلی مره خانه دیوانه بچه مازدرانه اونی که زمین و زمانه بچه مازندرانه

دلی مره خانه دیوانه بچه مازندرانه

جان و جهانه مازندرانه تو دلی منه مه ضربانه مه ناز نازه سر می بازه مازرونی کیجا محرم رازه