بچین از شاخه که برگ گل به دست تو تازه تر میشه

دعا کن این باغ بی برگ و زمستونش بی اثر میشه نازنین ای مادر

دلوم تنگه تا یه بار دیگه ببوسم روی چون گل مادر

بگیره مادر باز در آغوشم به دامنش آروم بزارم سر ای دل زاروم