اگه به من بود که دیدنتو ممنوع می کردم

فقط خودم نگات کنم

اگه به من بود که هر کاری میشد

واسه تو می کردم به جا خودم

اگه به من بود باز میومدم به دیدنت

بگو از کجا بیام اتفاقی ببینمت

بگو چی میشه یهو این جوری تو بد میشی

میام از راهی که فکر کنم تو هم رد میشی

بگو بگذره چقدر بپره از سرم هوات