بگی نگی شدی سر به هوا آخه تو کجا دوری کجا

لازمه بدونی نفسی تو برای من همه کسی

دست رو دلم نذار بیا تو دور از انتظاریا

بگو که نزدیکی به من هستی تو این حوالیا

دیوونه ای مثل خودم دنیا رو جستجو کنم

نیست مثه تو میخوام بازم عشق تو آرزو کنم