آخرم روی تو دست گذاشتم توو گوشیم

اسم تو نفس گذاشتم نیومده کجا ول کردی رفتی

از تو که عشقمی توقع داشتم واسه اشک چشام ممنون

واسه حال بدیام ممنون آره خب شما یادت رفت

ولی من همه چیو یادم موند