بیا نرو دلتنگیو یاد من نده

نمیبینی بدون تو حال من بده

من شکستم قطع شدم ریشم سوخته

تو چرا نامردی اخه دردت به جونم

بیا نرو دلتنگی رو یاد من نده