حال خوبی که کنارت دارم با چی عوض کن مگه دیوونم

بیا پر کن منو حافظمو با خاطرات از خواب بلند شم صبح هر روز با صدات

هر جا که میشینی بگی که با منی قربون خط گوشه ی خنده هات

ی کم راه نریم یه دریا نریم یه ساحل نریم دوتایی عشقم

ی آتیش خوب با کبریت و چوب میام دنبالت کجایی عشقم