بیت نبض و قلبم میزنه تند تند هروقت

تورو میبینم هی وایب خوب میگیرم من

نمیشه باورم مال منی اصلا نه

منه صد حالو کلا از بیخ عوض کرد