تا میبینم یه زائری راهی کربلا میشه با زیارت نرفته ها

دل من هم نوا میشه اگه رفتی زیر قبه حسین یادم کن

اگه رفتی توی بین الحرمین یادم کن

میون سینه زنی و شورو شین یادم کن