متن آهنگ همایون شجریان بیدار شو

 

بیدار شو بیدار شو بیزار شو از خویش هم بیزار شو

بیدار شو بیدار شو بیزار شو از خویش هم بیزار شو

آمد ندای آسمان آمد طبیب عاشقان

خواهی که آید پیش تو بیمار شو بیمار شو بیمار شو بیمار شو

بی چون تو را بی چون کند روی تو را گلگون کند خار از کفت بیرون کند

وانگه سوی گلزار شو

مشنو تو هم مکر و فزون خون را چرا شویی به خون همچو قدح شو سرنگون

وانگاه دردی خار شو وانگاه دردی خار شو بیدار شو

آمد ندای آسمان آمد طبیب عاشقان

خواهی که آید پیش تو بیمار شو بیمار شو بیمار شو بیمار شو