بی تو قشنگه شویل بارون بی تو قشنگه شویل مه

بی تو قشنگه بگره وه سرما لودریکه لویل مه

قشنگه بی تو زر نم بارون دهس منه دهست قدم زدن

تر یشو وایدن و تکهسن بی تو قشنگه نفس زین

پخار گرم نفسلت من ریم بزنه حالمه خش کنه

دهسل گرمت من دهسلوم بو تا که همی جامه تش کنه

بزه بارون بزه بارون ترمو کو بزه عاشق بزه عاشق ترمو کو