متن نوحه بیقرارم هروله و شور و شین دوست دارم

 

بیقرارم ، بیقرارم ، بیقرارم هروله و شور و شینُ دوست دارم

خیلی بین الحرمینو دوست دارم ، خیلی بین الحرمینو دوست دارم

ای نگارم ، ای نگارم ، ای نگارم قمرِ روی زمینو دوست دارم

تک یلِ ام البنین و دوست دارم ، من امیرالمومنیمو دوست دارم

بی قرارم ، بی قرارم ، بی قرارم من حسینو دوست دارم

بی قرارم ، بی قرارم ، بی قرارم من حسینو دوست دارم

بی قرارم ، بی قرارم ، بی قرارم زنجیرِ زُلفِ نگارو دوست دارم

مستیِ سینه زنا رو دوست دارم ، مستیِ سینه زنا رو دوست دارم

بی قرارم ، بی قرارم ، بی قرارم زنجیرِ زُلفِ نگارو دوست دارم

مستیِ سینه زنا رو دوست دارم ، مستیِ سینه زنا رو دوست دارم

ای نگارم ، ای نگارم ، ای نگارم آره آخرین حجج رو دوست دارم

رضا ثامن الحجج و دوست دارم ، منتظرای فرج را دوست دارم