بی وفایی کار هر دقیقته چی داری از من پنهون می کنی

من که می دونم منو دوس نداری چرا دوس داری باهام بازی کنی

چرا دوس داری باهام بازی کنی چرا دوس داری باهام بازی کنی