بی وفا ای بی وفا ارای چه کردی جفا چنی و مه کینه داشتی

ارای چه دوسم نیاشتی چیدن ولام ای عشقگم

درم و دویریت غصه خوم دلم و دنیا دلگیره و هر چی عشقه دی سیره

کاش بزانیدن شو و روز چنی و دوریت نالم

مه که غرور زندگیم گشتی و پای تو سزانم