تا دلم دیدت پسندیدت به خدا اینجوری میخندی من دلم میره

آخه مگه داریم مگه هست مثل اون چشمات

رنگ دریایی چقدر به این چشا میاد

انتخاب اول و آخر قلبم تویی نمیدونی چجوری آروم جونم شدی