تا لبانت باز شد طعم عسل از دست رفت

شعر خواندی ارزش ضرب المثل از دست رفت

آبشار ارغوان بر نرگس چشمم که ریخت

گل فروشیهای زیبای محل از دست رفت

مثل دریا ظاهرت برعکس باطن بود

وای هر عزیزی را گرفتیم در بغل از دست رفت

شاعران چشمات نازت را غزل کردندو بعد

شعر در هر قالبی غیر از غزل از دست رفت