تلخی رو تو خوب بلدی شیرین بودن کاره تو نیست روزای خوبت

با منه که دیگه قسمت تو نیست من دیوونه رو تو دیوونه کردی

قبلنا درمون الانا دردی دورا دور بدون دلم هواتو داره منمو قلبی که

بی کس و کاره روبرو چشامه هنوز جای خالیش بعد تو

خونه رو میزنم آتیش