بجای من یه قاصدک یه روز میاد توو خواب تو تو قدرشو بدون

بعد من اگه نبود کسی به یاد من تو شعرمو بخون

بجای من شاید یکی بیاد که میفهمتت که میبره فکرمو از سرت

بعد من شاید یکی بیاد که میشناستت بیشتر از من میخوادت

تمام من بیا ولی تو به مزار من یه لاله جا بذار

یه اردیبهشت عطر تو با بهار بیاد با بهار بیاد با بهار بیاد

تمام من بیا ولی تو به مزار من