تنهایی تلخه ولی تو همه قلب منی جاتو نمیدم به کسی

حالمو گرفتی با رفتن تو من بعد تو زندگیم مسخره شد

اشکمو در آوردی پشت سر هم باز رو مخ لجباز

واسه توئه این آدم این همه تنهاست رو مخ لجباز

اشکمو در آوردی پشت سر هم باز رو مخ لجباز

واسه توئه این آدم این همه تنهاست

رو مخ لجباز