آره! تو راست میگی که بد شدم آروم میگی که جون به لب شدم

امشب بمون اگه بری چیزی درست نمیشه

ساده نمیشه بی خبر بری عشقم بگو نمیشه بگذری از من

بگو کنارمی همیشه تورو خدا ببین چه حالیم نگو که میری