میشی سهمم اما من همیشه عاشقت هستم تو یه رویایی که نمیشه مال من شی

نه میشه آسمونت شم نه میشه ماه من شی تو یه رویایی تو یه رویایی

گل من پیش من میمیری میپوسه ریشت کسی از

گل به تو کمتر بگه دیوونه میشم