متن آهنگ جواد عباسی تولد

 

اگه عاشق بوومه دلبر جانی داشتمه اتا قشنگ یار مازندرانی داشتمه

اگه عاشق بوومه تقصیر از این دل بیه بوردمه ماهی بیرم دریای او گل بیه

بوردمه ماهی بیرم دریای او گل بیه روسری مشک سر زو فرفری مویی داشته

نمه چه عطری بزو ولی چه بویی داشته نمه چه عطری بزو ولی چه بویی داشته

روسری مشک سر زو فرفری مویی داشته نمه چه عطری بزو ولی چه بویی داشته

نمه چه عطری بزو ولی چه بویی داشته الان چن ساله مه شو سحر نوونه

هیچکسی جای مه دتر نوونه دیگه عاشق نووم مه هیچ دلی ر

دیگه پیله نکمبه پاپلی ر روسری مشک سر زو فرفری مویی داشته

نمه چه عطری بزو ولی چه بویی داشته نمه چه عطری بزو ولی چه بویی داشته

روسری مشک سر زو فرفری مویی داشته نمه چه عطری بزو ولی چه بویی داشته

نمه چه عطری بزو ولی چه بویی داشته اگه عاشق بوومه عشق شه یاره داشتمه

شکارچی بیمه عشق آهوی لار داشتمه اگه عاشق بوومه شه دل تنگ هاکردمه

دنیا مه پشت دیه ولی تنهایی جنگ هاکردمه روسری مشک سر زو فرفری مویی داشته

نمه چه عطری بزو ولی چه بویی داشته نمه چه عطری بزو ولی چه بویی داشته

روسری مشک سر زو فرفری مویی داشته نمه چه عطری بزو ولی چه بویی داشته

نمه چه عطری بزو ولی چه بویی داشته