کم کن از ادا مدات بی حده خوشگلیات ملکه ای من پادشات جونمومیدم پات

تویی جان جان نشو از چشم پنهان هم دردی و درمان دنیای من

طرز نگاشو ببین چشاشو همین شیطنتاشو که منو گیر خودش کرد

از دست کی کلافه ای که اینقد توو قیافه ای بدجوری اخمات میکنه حواسمو پرت