متن مداحی تو رفتی و بی تو زندگی برام عذاب شد

 

تو رفتی و بی تو زندگی برام عذاب شد تو رفتی و زینب بی تو ذره ذره آب شد

تو رفتی و دنیا روی سر من خراب شد

تو رفتی و بی تو زندگی برام عذاب شد تو رفتی و زینب بی تو ذره ذره آب شد

تو رفتی و دنیا روی سر من خراب شد

وای بد حالم ، وای بد حالم ، شکسته بالم

میدونم امشب میای دنبالم ، میای دنبالم

وای بد حالم ، وای بد حالم ، شکسته بالم

میدونم امشب میای دنبالم ، میای دنبالم

یک سال و نیمه که روتو ندیدم رفتی ندیدی که من چی کشیدم

تو رفتیو من شکستم خمیدم

تو رفتیو بی تو زندگی برام عذاب شد ؛ تو رفتیو زینب بی تو ذره ذره آب شد

تو رفتیو دنیا روی سر من خراب شد