متن تو رفتی از دنیای من سهراب اسدی

 

♪♪ تو رفتی از دنیای من خالی شد آغوش من •

‼♫ زندگی واسم حروم هیچکی نکرد دل و آروم •

♪♪ آرزو بر دل شدم بیخیالت هم شدم •

‼♫ هر جایی و بی آبرو هم آغوش هر کس شدم •

♪♪ زندگیم و پس بده آبروم و پس بده •

‼♫ نه نمیتونی گلم گفتم که از دستم نده •

♪♪ من ضعیف بی دست و پا میون این گرگ و آدما •

‼♫ بی دفاع و بی سفر واگذارت به خدا •

♪♪ دستت و گذاشتی تو دستام •

‼♫ گفتی تا فرداها پیش تو میمونم •

♪♪ سرت و گذاشتی رو شونم •

‼♫ گفتی بات میمونم چی شد چی شد •

♪♪ میبینم اون روزی که تو برگردی با یک کوه غم •

‼♫ زندگی واست حروم افتاده ای به پای من •

♪♪ تو پشیمونی ولی از سنگ اون موقع دلم •

‼♫ خیره به من ذل میزنی با فریادم بهت میگم •

♪♪ زندگیم و پس بده آبروم و پس بده •

‼♫ نه نمیتونی گلم گفتم که از دستم نده •

♪♪ من ضعیف بی دست و پا میون این گرگ و آدما •

‼♫ بی دفاع و بی سفر واگذارت به خدا •

♪♪ دستت و گذاشتی تو دستام •

‼♫ گفتی تا فرداها پیش تو میمونم •

♪♪ سرت و گذاشتی رو شونم •

‼♫ گفتی بات میمونم چی شد چی شد •