تو قلبم تو حق خدایی داری

میدونی چه جایی داری عجب چشایی داری

تو قلبم تو حق خدایی داری

چه برو بیایی داری عجب چشایی داری

میزنه قلبم تا این دور و بری

تو جمع زیباها اصن تو نوبری

میشه عطر موهاتو نفس کشید

از گلای سرخ روی روسریت