متن نوحه تو مادر ساداتی

 

‼ تو مادر ساداتی ام ابیهایی و ام النجبایی …

‼ تو مادر ساداتی برکت خونه ی علی مرتضایی …

‼ تو مادر ساداتی تو مادر تموم بچه شیعه هایی …

‼ پناه آخرم امید محشرم همیشه یاورم مادر مادر …

‼ برای من بسی به دادم میرسی میون بی کسی مادر مادر …

‼ منم غلام تو اسیر دام تو فدای نام تو مادر مادر …

‼ پناه عالمین امید زینبین یا ام الحسنین مادر مادر …

‼ وقتی که مادر باشه به برکتش تموم خونه غرق نوره …

‼ وقتی که مادر باشه بساط عشق و زندگی همیشه جوره …

‼ وقتی که مادر باشه برا تموم بچه ها سنگ صبوره …

‼ تو اسم اعظمی پناه عالمی دوای دردمی مادر مادر …

‼ تویی آب حیات سفینه ی نجات دو عالم به فدات مادر مادر …

‼ تو قبله گاهمی تو سر پناهمی چراغ راهمی مادر مادر …

‼ تو دادی عزتم تموم ثروتم تو هستی حاجتم مادر مادر …

‼ وقتی که مادر میره با رفتنش هوای خونه دیگه سرده …

‼ وقتی که مادر میره دیگه صفا به خونه ای بر نمیگرده …

‼ وقتی که مادر میره همدم بچه ها دیگه غصه و درده …

‼ یه خصم بی حیا میون کوچه ها با سیلی بی هوا ای وای …

‼ صدا میزد حسن دیگه بسه نزن پاشو مادر من ای وای ای وای …

‼ رسیده روضه ها میون شعله ها به پیش بچه ها ای وای ای وای …

‼ توی اوج خطر میگن چهل نفر لگد زدن به در ای وای ای وای …