تو ماهی و من ماهی این برکه ی کاشی تو ماهی و من ماهی این برکه ی کاشی

اندوه بزرگی ست زمانی که نباشی اندوه بزرگی ست زمانی که نباشی

آه از نفس پاک تو و صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره ی فیروزه تراشی

پلکی بزن ای مخزن اسرار که هر بار فیروزه و الماس به آفاق بپاشی