تو منو حفظی لعنتی منه تخس غیرتی کجا بیام تو راحتی

بگو کجا چه ساعتی

میشه به من تو خیره شی توی دلم ذخیره شی

انقد میخندونم تورو نمیذارم پیر بشی

تو منو حفظی لعنتی منه تخس غیرتی کجا بیام تو راحتی

بگو کجا چه ساعتی