تو که از وسعت دیوانگیهایم خبر داری

خبر داری خبر داری

تو بیش از هر کسی روی دل عاشق اثر داری

اثر داری اثر داری

مخاطبهای شعرم در پی کشف تواند

آری ببین هر کسی برای دیگری قلاب میگرد

همین که پشت قاب پنجره می ایستی

با من جهان زیباترین تصویر خود را قاب میگرد