توو کوچه ها نمیشه بی تو پرسه زد

خیابونا غریبو غم گرفته اند

کجا برم چرا نمیرسم به تو کجایی پس

چرا نمیرسی به من

حالا که نیستم اشکام کی پاک کنه

کی عاشقونه مینویسه اسم تو رو بدون من

هزار سال دیگه هم بدون کسی نمیشکنه طلسم تو

چقدر حرف مونده و نمیشنوی

چقدر راه مونده و نمیکشم

ببین کجای قصه پس زدی منو

محاله بی پناه تر از این بشم