تو گلى گل كه نميتونه بلد باشه بدى

ميشه رو برام كنى تويى كه راشو بلدى

ميشه ديگه منو دست هيشكى جز خودت ندی

من يه كوهم تو بهم تكيه كنى من ميميرم تو يه وقت گريه كنى

زندگى قبل تو زندگى نبود اومدى تموم زندگيم شدی