این تیپیم کلا لوکو لوکو فقط این تیپیا دورم لوکو لوکو همه رد دادن و خلن

تو عینه من لوکا تو بهم میای گلم تو بهم میای گلم

این تیپیم کلا این تیپیم این تیپیم این تیپیم کلا