سه چهار صبح فقط منو اروم میکرد چشای تو کنارت لخت

بارون میزد صدای موج تو نگاهت بغض اسمون ستاره پر

تو فقط اراده کن همش بشه مال تو بشه مال تو

تو فقط اراده کن بشه مال تو اراده کن بشه مال تو