تو این فکر بودم که با هر بهونه یه بار آسمون و بیارم تو خونه

حواسم نبود که به تو فکر کردن خود آسمونه

خود آسمونه تو دنیای سردم به تو فکر کردم

که عطرت میاد و بپیچه تو