چی باعث شده چشمات اشکی بشه

کی تونسته بغضتو بشکنه عشق من تمام خوشیای من مال تو

تمام غماای تو سهم من عشق من چی باعث شده اینجوری دلخوری

چی می خوای بگی حرفاتو می خوری عشق من

چی باعث شده خسته ای از همه