بس که جذابی نابی و کمیابی مثل مروارید ته دیریایی نه تو الماسی اصلا عجیب غریب خاصی

یه جای دنج و دور جزیره دلبازی جزیره دلبازی جزیره دلبازی

نم نم بارون خیس بودیم دوتامون ته این جاده رسیم به رویامون

یه جای خلوت دوتایی راحت به جشن قلبم تو بودی دعوت