منو جون پناه خودت کن برو بزار پای این آرزوم واستم

به هر کی بهم گفت ازت رد شده قسم میخورم من خودم خواستم

منو جون پناه خودت کن برو من از زخم هایی که خوردم پُرم

تو باید از این پله بالا بری تو بالا نری من زمین میخورم