تو واسه لات بودن زیادی خوشگلی پسر

بوست میکردم حالا لات

شدی واسم

من ندیدمت میخودم تو سبک لاتی

شما همه خوشگلی ما هم

بچه لاتی

عشقمونم که مارو ول کرده با رفیقاش هم چت کرد