میشه سنگین و بسته گلوم تا وقتایی که هستی پهلوم

تو چی داری که انقد سریع پیشت قلبم میشه بستری

تو ی الماس نابی پر نوره دلت چقد بد داره میچربه بهم زور دلت

توو ی لحظه تا پلکامو زدم زودی رو هم تو تیکه پاره های قلبمو دوختی بهم

بمبه این عشقی که افتاده به جونم آتیشش تنده

این موهای مشکی چشای