جان منی تو جانمی جان جانان منی تو که خدای عشقمی دین وایمان منی

با تو چه اروم میگیریم دلیل آرامشمی با عشق تو جون میگیرم دلیل هر خواهشمی

فقط تویی تنها تویی دلیل زنده بودنم شعر و ترانه ام تویی همه دلیل خوندم

لیلی قصه ها تویی مجنون دیونه منم مستی عاشقانه ای