تو چه میدونی چه دردی داره موندن واسه اونکه رفته عاشقونه خوندن

تو رفتی من همونیم که هستم دلم به اون که ساده رفته بستم

صدای خندتو یجا شنیدم پشت سر تو که میرفتی من همه کسم رفت نفسم رفت

دنیا دنیا دنیا زندونه برام زندونیم من بی تو هر جا کی بین ما بیوفایی کرد و رفت

یکی موند تنها دنیا دنیا دنیا زندونه برام زندونیم من بی تو هر جا کی بین ما

بیوفایی کرد و رفت