تو بودی برام یه فرشته ی وحشی من النم مردم میترسونی منو از چی

اگه اشتباهی یه روز عاشقم شی میتونی مثه روح وارد دنیای من شی

میگی دیشب اومدم من به خواب تو با اینکه پا میشم هر روز کنار تو

گره و وا میکنی تو از کارِ من گره و وا میکنم از موهای تو