متن آهنگ آریا بختیاری تی به ره

♪♫♪ بیو که تیکیمه بدم به دو شونت

♪♫♪ دلم پر خینه بدم به نشونت

♪♫♪ بیو و میاته بریز سر شونت

♪♫♪ نزن به دلم تش به برگ کمونت

♪♫♪ بیو که بخونیم چی خوندن کوگون

♪♫♪ بیو که مون و تو سی یک دی بدیم جون

♪♫♪ ایاهه یه روزی تکی دم به شونت

♪♫♪ ندارم مو ترسی، دل ایده نشونت

♪♫♪ دیه تی به رهتم که ز ره بیویی

♪♫♪ مو باور ندارم که تو بی وفویی

♪♫♪ بیو بنشینیم بگویم و بخندیم

♪♫♪ بیو که مون و تو یه عهدی بوندیم