متن مداحی ثمر ریاض دل علی در فاطمه گوهر حسن

 

ثمر ریاض دل علی در فاطمه گوهر حسن

به رسول قطعه ای از جگر به حسین پاره ای از بدن

به دو لب عقیق یمن یمن به دو طره مشک ختن ختن

رخ او چراغ به بهشت دل قد او قیامت کربلا

با شهیدانت جان ما هم به قربانت

با شهیدانت جان ما هم به قربانت

مرده بودم و زنده شدم عشق تو را بنده شدم

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

به مسیح نگاه تو من دولت پاینده شدم

شهدا به وادی سرخ لا شده خم به عرض ارادتش

سر و دست و تن سپر بلا یم خون بهشت شهادتش

مه و سال و هفته و روز و شب همه لحظه های ولادتش

زده خیمه در یم سرخ خون شده مرد سنگر ابتلا

تو دلیل دم زدن و نفسم که دمی به تو برسم

به نام عشق قسم تویی همه کسم

با شهیدانت جان ما هم به قربانت

با شهیدانت جان ما هم به قربانت

گل سرخ باغ محمدی شکفد ز باغ جمال او

صلوات خالق ذوالمنن به خصال او به کمال او

به براق وهم بگو مپر نرسی به اوج کمال او

که گرفته جلوه جلال او ز جلال حضرت کبریا

صفا و مروه دیده ام گرد حرم دویده ام

هیچ کجا برای من کرب و بلا نمی شود

جان من ارباب آقای بی کفن ارباب

جان من ارباب آقای بی کفن ارباب

مرده بودم و زنده شدم عشق تو را بنده شدم

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

به مسیح نگاه تو من دولت پاینده شدم

مرده بودم و زنده شدم عشق تو را بنده شدم

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم

به مسیح نگاه تو من دولت پاینده شدم

مرده بودم و زنده شدم عشق تو را بنده شدم